1998

Krzysztof Penderecki, Itinerarium Artistic Poster

Poster prepared for the exhibition: “Krzysztof Penderecki. Itinerarium”.